STATUT Fundacja „KREAKTOR”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Fundacja „Kreaktor”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Piotra Zych,
zwanym dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z
siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 4 pod Repertorium A nr 3841/2022 z dnia 20
września 2022 r.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
4. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I
Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
1. Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących
obszarach:
a) obronności kraju;
b) ochrony środowiska;
c) ochrony i promocji zdrowia;
d) przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
e) wyrównywaniu szans edukacyjnych.
f) szeroko pojętej edukacji
2. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Pracy i
Polityki Społecznej.
§ 3.
1. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie,
narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu
każdego człowieka.
2. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności
człowieka.
3. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia osób
bez względu na stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poziom intelektualny i status
społeczny.
§ 4.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Międzychód.
§ 5.
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej misję lub
nazwę.
§ 6.
1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i
inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami
osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
§ 7.
1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i
inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele statutowe Fundacji

§ 8.
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
pożytku publicznego.
2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
a) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości;
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) działalność charytatywna;
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f) ochrona i promocja zdrowia;
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
n) wypoczynek dzieci i młodzieży;
o) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
p) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
q) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
r) turystyka i krajoznawstwo;
s) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
t) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
u) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
v) ratownictwo i ochrona ludności;
w) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
x) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
y) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
z) promocja i organizacja wolontariatu;
aa) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
bb) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
cc) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
dd) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
ee) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
ff) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w pkt. a-ff powyżej.
§ 9.
1. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu
następujących rodzajów przedsięwzięć w kraju i za granicą:
a) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu
obywateli i osobistej odpowiedzialności;
b) pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a
szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los;
c) tworzenia i szerzenia kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób
niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr i inne);
d) przedsięwzięć naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie
darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
e) przedsięwzięć oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków
przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w
społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej i
globalizacji ogólnospołecznej;
f) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
g) ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków
zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z
opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
h) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w
warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego
usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
i) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz
poważnie i przewlekle chorych;
j) przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
k) kultu religijnego, poprzez organizowanie konferencji;
l) udzielenie pomocy w powrocie do zdrowie po urazach, osobom niepełnosprawnym i
poważnie, przewlekle chorym;
m)udzielanie pomocy finansowe i niefinansowej (w tym udzielanie pożyczek) osobom w
spectrum autyzmu i chorób współistniejących.
n) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
o) działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
p) przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie konferencji i
sympozjów oraz przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie
sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe,
wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.
q) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw
dziecka.
§ 10.
1. Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11.
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc
pięćset złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na
prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność
gospodarczą.
§ 12.
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) odliczeń od podatku dochodowego, przeznaczonych na organizację pożytku publicznego
c) subwencji osób prawnych,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
f) działalności gospodarczej,
g) odpłatnej działalności statutowej,
h) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych, papierach
wartościowych.
§ 13.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.

Rozdział IV
Rodzaje działalności Fundacji

§ 14.
1. Fundacja prowadzi:
a) działalność statutową,
b) działalność gospodarczą.
§ 15.
1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na
zasadach prawem określonych.
§ 16.
1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że
dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową
Fundacji.
§ 17.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami w danym państwie.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
§ 18.
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
§ 19.
1. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności została podana w Załączniku nr 1 załączonego do niniejszego statutu.
§ 20.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.
§ 21.
1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej
działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia
określa Zarząd Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają
amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Rada Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

Rozdział V

Organy Fundacji
A. RADA FUNDACJI
§22.
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem stanowiącym, nadzorczym,
inicjującym, doradczym i opiniotwórczym.
2. Rada składa się z 2 do 5 członków, których powołuje Fundator i ich odwołuje w każdym
czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
3. Pracami Rady kieruje Fundator lub przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatora do
pełnienia tej funkcji.
4. Rada jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie bez
kadencyjnym.
5. Członkowie Rady:
a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§23.
1. Do kompetencji Rady należy:
a) ocena pracy Zarządu,
b) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez Statut do kompetencji Rady,
c) dokonywanie kontroli finansowej Fundacji,
d) zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego i informatycznego niezależnym
instytucjom zewnętrznym.
2. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy:
a) nadzorowanie pracy rewidenta ds. Kontroli wewnętrznej fundacji,
b) współpraca z rzecznikiem prasowym,
c) powoływanie kapituły, wspólnie z Zarządem, jako honorowego kolegium dla
nadawania odznak, medali, orderów i innych honorowych godności,
d) uczestniczenie także z innymi członkami Rady i Zarządu w konferencjach,
seminariach, spotkaniach z mediami, sponsorami i darczyńcami,
e) opracowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, uczestniczenie w
organizowanych akcjach charytatywnych i promocyjnych.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków; w razie równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie innych organów
Fundacji, pełnomocnik Fundatora oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
6. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
roku lub w czasie jego dłuższej nieobecności wiceprzewodniczący Rady.
§24.
1. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:
a) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
c) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian
Statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych
Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,
d) wnioskowanie i opiniowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi
jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,
e) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i
innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub
celów Fundacji,
f) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności
Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia
funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednimi przepisami prawa.
4. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.
§25.
1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkowstwa w Radzie, może także
zrezygnować ze swego członkowstwa na rzecz innej osoby nie będącej dotąd w Radzie,
czyli wprowadzić następcę. Wymaga to jednak zgody Rady.
3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
§26.
W wypadku ogłoszenia upadłości lub śmierci Fundatora:
1. Do składu Rady może być wprowadzona w każdym czasie osoba w drodze jednomyślnej
uchwały Rady.
2. Może nastąpić odwołanie członka Rady w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych
członków Rady.
3. Członkowstwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka
Rady.
4. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
B. ZARZĄD FUNDACJI
§27.
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem fakultatywnym Fundacji
powoływanym przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Zarząd tworzy zespół składający się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora w każdym czasie.
3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
4. Prezesem Zarządu może być Fundator.
5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.
6. Decyzje dotyczące zawierania umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu oraz
ustalania zasad i wysokości ich wynagrodzenia, podejmuje Fundator.
7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bez kadencyjnym.
§28.
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu oraz
wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
§29.
1. Zarząd wieloosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, Fundator, pełnomocnik
Fundatora oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§30.
1. Uprawnienia Zarządu:
a) Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
f) Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
g) Ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
h) Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
i) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich
jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
j) Powoływanie i odwoływanie kierownictwa jednostki terenowej, innej jednostki
autonomicznej organizacyjnie wyodrębnionej.

Rozdział VI
Jednostki terenowe Fundacji
§31.
1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki
terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w
kraju i za granicą.
2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie
pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd.
4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu.
5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną i organy
funkcyjne jednostki terenowej.
str. 9
§ 32.
1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
2. Każda jednostka terenowa ma własny Zarząd i może powołać Radę Programową.
3. Zarząd jednostki terenowej jest powoływany przez Zarząd.
4. Radę Programową powołuje Zarząd na wniosek Zarządu jednostki terenowej.
§ 33.
1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział
Fundacji.
2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jednostka terenowa korzysta z
osobowości prawnej Fundacji.
§ 34.
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają
zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46
poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.

Rozdział VII

Zmiana Statutu
§35.
1. Zmiana Statutu, w tym także zmiana celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze
uchwały Fundatora.
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z
inną fundacją.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją lub przekształcenia w spółki prawa
handlowego podejmuje w drodze uchwały Fundator.
Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe
§ 36.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych przyczyn
obiektywnych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora
jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.
4 ustawy o fundacjach.
5. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
str. 10
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie
organów lub pracownicy Fundacji, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 37.
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.
§ 38.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
………………………………………… ………………………………………
(miejscowość, data) (podpis Fundatora)
Załącznik nr 1.
Wykaz kodów PKD dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację:

.Z

01.11.Z
01.12.Z
01.13.Z
01.14.Z
01.15.Z
01.16.Z
01.19.Z
01.21.Z
01.22.Z
01.23.Z
01.24.Z
01.25.Z
01.26.Z
01.27.Z
01.28.Z
01.29.Z
01.30.Z
01.41.Z
01.42.Z
01.43.Z
01.44.Z
01.45.Z
01.46.Z
01.47.Z
01.49.Z
01.50.Z
01.61.Z
01.62.Z
01.63.Z
01.64.Z
01.70.Z
02.10.Z
02.20.Z
02.30.Z
02.40.Z
09.10.Z
09.90.Z
10.31.Z
10.32.Z
10.39.Z
10.41.Z
10.42.Z
10.51.Z
10.52.Z
10.61.Z
10.62.Z
10.71.Z
10.72.Z
10.73.Z
10.81.Z
10.82.Z
10.83.Z
10.84.Z
10.85.Z
10.86.Z
10.89.Z
10.91.Z
10.92.Z
11.01.Z
11.02.Z
11.03.Z
11.04.Z
11.05.Z
11.06.Z
11.07.Z
12.00.Z
13.10.A
13.10.B
13.10.C
13.10.D
13.20.A
13.20.B
13.20.C
13.20.D
13.30.Z
13.91.Z
13.92.Z
13.93.Z
13.94.Z
13.95.Z
13.96.Z
13.99.Z
14.11.Z
14.12.Z
14.13.Z
14.14.Z
14.19.Z
14.20.Z
14.31.Z
14.39.Z
15.11.Z
15.12.Z
15.20.Z
16.10.Z
16.21.Z
16.22.Z
16.23.Z
16.24.Z
16.29.Z
17.11.Z
17.12.Z
17.21.Z
17.22.Z
17.23.Z
17.24.Z
17.29.Z
18.11.Z
18.12.Z
18.13.Z
18.14.Z
18.20.Z
21.10.Z
str. 12
21.20.Z
23.70.Z
25.40.Z
26.11.Z
26.12.Z
26.20.Z
26.30.Z
26.40.Z
26.51.Z
26.52.Z

32.11.Z
32.12.Z
32.13.Z
32.20.Z
32.30.Z
32.40.Z
32.50.Z
32.91.Z
32.99.Z
33.11.Z
33.12.Z
33.13.Z
33.14.Z
33.15.Z
33.16.Z
33.17.Z
33.19.Z
33.20.Z
35.11.Z
35.12.Z
35.13.Z
35.14.Z
41.10.Z
41.20.Z
42.11.Z
42.12.Z
42.13.Z
42.21.Z
42.22.Z
42.91.Z
42.99.Z
43.11.Z
43.12.Z
43.13.Z
43.21.Z
43.22.Z
43.29.Z
43.31.Z
43.32.Z
43.33.Z
43.34.Z
43.39.Z
43.91.Z
43.99.Z
46.11.Z
46.12.Z
46.13.Z
46.14.Z
46.15.Z
46.16.Z
46.17.Z
46.18.Z
46.19.Z
46.21.Z
46.22.Z
46.23.Z
46.24.Z
46.31.Z
46.32.Z
46.33.Z
46.34.A
46.34.B
46.35.Z
46.36.Z
46.37.Z
46.38.Z
46.39.Z
46.41.Z
46.42.Z
46.43.Z
46.44.Z
46.45.Z
46.46.Z
46.47.Z
46.48.Z
46.49.Z
46.51.Z
46.52.Z
46.61.Z
46.62.Z
46.63.Z
46.64.Z
46.65.Z
46.66.Z
46.69.Z
46.71.Z
46.72.Z
46.73.Z
46.74.Z
46.75.Z
46.76.Z
46.77.Z
46.90.Z
47.11.Z
47.19.Z
47.21.Z
47.22.Z
47.23.Z
47.24.Z
47.25.Z
47.26.Z
47.29.Z
47.30.Z
47.41.Z
47.42.Z
47.43.Z
str. 13
47.51.Z
47.52.Z
47.53.Z
47.54.Z
47.59.Z
47.61.Z
47.62.Z
47.63.Z
47.64.Z
47.65.Z
47.71.Z
47.72.Z
47.73.Z
47.74.Z
47.75.Z
47.76.Z
47.77.Z
47.78.Z
47.79.Z
47.81.Z
47.82.Z
47.89.Z
47.91.Z
47.99.Z

51.22.Z
52.10.A
52.10.B
52.21.Z
52.22.A
53.20.Z
55.10.Z
55.20.Z
55.30.Z
55.90.Z
56.10.A
56.10.B
56.21.Z
56.29.Z
56.30.Z

58.11.Z
58.12.Z
58.13.Z
58.14.Z
58.19.Z
58.21.Z
58.29.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.13.Z
59.14.Z
59.20.Z
62.01.Z
62.02.Z
62.03.Z
62.09.Z
63.11.Z
63.12.Z
63.91.Z
63.99.Z
64.11.Z
64.19.Z
64.20.Z
64.30.Z
64.91.Z
64.92.Z
64.99.Z
65.11.Z
65.12.Z
65.20.Z
65.30.Z
66.11.Z
66.12.Z
66.19.Z
66.21.Z
66.22.Z
66.29.Z
66.30.Z
68.10.Z
68.20.Z
68.31.Z
68.32.Z
69.10.Z
69.20.Z
70.10.Z
70.21.Z
70.22.Z
71.11.Z
71.12.Z
71.20.A
71.20.B
72.11.Z
72.19.Z
72.20.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
73.20.Z
74.10.Z
74.20.Z
74.30.Z
74.90.Z
75.00.Z
77.11.Z
77.12.Z
77.21.Z
77.22.Z
77.29.Z
77.31.Z
77.32.Z
77.33.Z
77.39.Z
77.40.Z
78.10.Z
78.20.Z
str. 14
78.30.Z
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B
79.90.C
80.10.Z
80.20.Z
80.30.Z
81.10.Z
81.21.Z
81.22.Z
81.29.Z
81.30.Z
82.11.Z
82.19.Z
82.20.Z
82.30.Z
82.91.Z
82.92.Z
82.99.Z
84.11.Z
84.12.Z
84.13.Z
84.21.Z
84.22.Z
84.23.Z
84.24.Z
84.25.Z
84.30.Z
85.10.Z
85.20.Z
85.31.A
85.31.B
85.31.C
85.32.A
85.32.B
85.32.C
85.41.Z
85.42.A
85.42.B
85.51.Z
85.52.Z
85.53.Z
85.59.A
85.59.B
85.60.Z
86.10.Z
86.21.Z
86.22.Z
86.23.Z
86.90.A
86.90.B
86.90.C
86.90.D
86.90.E
87.10.Z
87.20.Z
87.30.Z
87.90.Z
88.10.Z
88.91.Z
88.99.Z

86.90.A
86.90.B
86.90.C
86.90.D
86.90.E
87.10.Z
87.20.Z
87.30.Z
87.90.Z
88.10.Z
88.91.Z
88.99.Z

70.10.Z
70.21.Z
70.22.Z
71.11.Z
71.12.Z
71.20.A
71.20.B
72.11.Z
72.19.Z
72.20.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
73.20.Z
74.10.Z
74.20.Z
74.30.Z
74.90.Z
75.00.Z
77.11.Z
77.12.Z
77.21.Z
77.22.Z
77.29.Z
77.31.Z
77.32.Z
77.33.Z
77.39.Z
77.40.Z
78.10.Z
78.20.Z
str. 14
78.30.Z
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B
79.90.C
80.10.Z
80.20.Z
80.30.Z
81.10.Z
81.21.Z
81.22.Z
81.29.Z
81.30.Z
82.11.Z
82.19.Z
82.20.Z
82.30.Z
82.91.Z
82.92.Z
82.99.Z
84.11.Z
84.12.Z
84.13.Z
84.21.Z
84.22.Z
84.23.Z
84.24.Z
84.25.Z
84.30.Z
85.10.Z
85.20.Z
85.31.A
85.31.B
85.31.C
85.32.A
85.32.B
85.32.C
85.41.Z
85.42.A
85.42.B
85.51.Z
85.52.Z
85.53.Z
85.59.A
85.59.B
85.60.Z
86.10.Z
86.21.Z
86.22.Z
86.23.Z
86.90.A
86.90.B
86.90.C
86.90.D
86.90.E
87.10.Z
87.20.Z
87.30.Z
87.90.Z
88.10.Z
88.91.Z
88.99.Z

90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
91.01.A
91.01.B
91.02.Z
91.03.Z
91.04.Z
92.00.Z
93.11.Z
93.12.Z
93.13.Z
93.19.Z
93.21.Z
93.29.Z
94.11.Z
94.12.Z
94.20.Z
94.91.Z
94.92.Z
94.99.Z
95.11.Z
95.12.Z
95.21.Z
95.22.Z
95.23.Z
95.24.Z
95.25.Z
95.29.Z
96.01.Z
96.02.Z
96.03.Z
96.04.Z
96.09.Z
97.00.Z
98.10.Z
98.20.Z
99.00